SOLVO

BIURO PRAWNO-RACHUNKOWE

USŁUGI PRAWNE OBEJMUJĄ:


 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie​ podań, pozwów, odwołań, umów, wniosków dowodowych oraz innych dokumentów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • prowadzenie negocjacji
 • reprezentację klientów przed urzędami i kontrahentami
 • reprezentację klientów przed sądami w sprawach cywilnych (w przypadku stosunku stałego zlecenia)

    z zakresu:

 • PRAWA CYWILNEGO: sprawy dotyczące zapłaty, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, obrotu nieruchomościami, zasiedzenia, ochrony własności i posiadania, zniesienia współwłasności, najmu, dzierżawy, spadków, darowizn, zachowku, ochrony dóbr osobistych oraz odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego w Łasku


 • PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO: sprawy dotyczące rozwodu, separacji, majątkowych umów małżeńskich, alimentów, kontaktów oraz ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa


 • PRAWA ADMINISTRACYJNEGO:- kompleksowa obsługa spraw należących do właściwości organów administracji publicznej (urzędów), w tym mediacje w postępowaniach administracyjnych


 • PRAWA PRACY: sprawy dotyczące wynagrodzenia za pracę, pracy w godzinach nadliczbowych
  oraz niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę


 • PRAWA KARNEGO, KARNEGO SKARBOWEGO I WYKROCZEŃ: sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienie wolności, wniosków o warunkowe zwolnienie, rozłożenie na raty grzywny bądź należności sądowych, wniosków o umorzenie grzywny bądź należności sądowych, zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia


 • WINDYKACJI NALEŻNOŚCI: sporządzanie wezwań do zapłaty, wniosków o zabezpieczenie roszczenia, powództwa przeciwegzekucyjnego, skarg na czynności komornika, apelacji od wyroków i odwołań od decyzji w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
SOLVO, NIP: 8311524399, REGON: 365608635